Májusi események

DateTypeEvent
01-05-1867oktatás és nevelés

Mádon (Zemplén vm.) született, Sárospatakon, Bécsben és Zürichben tanult Lic. Rácz Kálmán gimnáziumi vallástanár, teológiai akadémiai magántanár, egyháztörténész, lapszerkesztő. Pápán hunyt el 1941. október 3-án. Az Alsóvárosi temetőben nyugszik.

01-05-1889közéletA MÁV átveszi a Győr–Pápa–Szombathely vasútvonalat a Magyar Nyugati Vasút Rt.-től.
03-05-1795hitélet

Prixer József győri nagyprépost, tinini felszentelt püspök szent kereszt feltalálása napján a veszprémi teológiai tanárok és növendék papok segédletével felszentelte a pápai plébániatemplomot. A szentmisét Zsolnay Dávid olvasókanonok, püspöki helynök celebrálta.

03-05-1807oktatás és nevelés

A Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése határozatban korlátozza a magyar nyelv használatát, amikor kimondja, hogy a Pápai Református Kollégiumban a teológia és fizika magyarul, minden más tantárgy latinul taníttassék. (Márton István professzor törekvése mindeddig az volt, hogy minél több tárgyat magyarul tanítsanak.)

03-05-1827nyelv és irodalom

Pápán hunyt el Pápay Sámuel uradalmi ügyvéd, nyelvész, az első rendszeres magyar nyelvű irodalomtörténet szerzője. Felsőörsön született 1770. március 8-án református nemes családba.

03-05-1874közéletMegindult a Pápai Lapok, amely 1919 decemberében szünt meg.
03-05-1888hitélet

Budapesten hunyt el Liszkay József (1809–1888) református lelkész, teológiai tanár, egyháztörténész, a pápai református kollégium növendéke.

03-05-1925hitélet

Elhunyt Gyurátz Ferenc (1841–1925) pápai születésű, Halléban tanult evangélikus lelkész, dunántúli püspök, főrendi házi tag. Évtizedekig Pápán szolgált, ő építtette az új paplakot, iskolát, templomot.

03-05-2003közélet

A pápai tűzoltóság Flórián-napi ünnepségén átadták a Gelencsér Kálmán alezres, parancsnok kezdeményezésére létrehozott házi tűzoltó-múzeumot.

04-05-1725történelem

Pozsonyban született gróf Esterházy Károly (1725–1799) váci, majd egri püspök, Heves vármegye főispánja, Pápa földesura és a barokk város építtetője.

05-05-1817közélet

Az első ismert magyar nyelvű színházi előadást tartották a Griff Vendégfogadóban. Balog István színtársulata a Kővári Sándor c. 4 felvonásos „érzékeny játékot” adta elő.

05-05-1904nyelv és irodalomBudapesten elhunyt Jókai Mór író, szerkesztő, a pápai református kollégium egykori növendéke, aki Komáromban született 1825. február 18-án.
05-05-1913közélet

Mészáros Károly polgármestersége alatt megnyílt a közvágóhíd, amely a közfogyasztásra kerülő állatok levágására szolgált. Működését az 1910-ben átadott jéggyár segítette.

06-05-1824közéletBalatonfüreden született Varjas Imre ügyvéd, Komárom vármegye alügyésze, 1848/49-es honvéd hadnagy, 1839–1847 között a pápai református kollégium növendéke. Kömlődön hunyt el 1892 elején (januárban vagy február első napjaiban).
07-05-1889közéletElhunyt Váli Ferenc főiskolai tanár felesége, Jókai Eszter, a városi közélet aktív résztvevője.
07-05-1917közélet

Mészáros Károly polgármester a VI. hadikölcsön jegyzésére hívta fel a város lakosságát.

08-05-1667hitélet

Gyulafehérváron elhunyt Pápai Páriz Imre, aki pápai kereskedőcsaládban született 1618-ban. Fiatalon Erdélybe került, Apafy Mihály későbbi fejedelem nevelőjeként, II. Rákóczi György udvari papjaként szolgált. 1664-től gyulafehérvári lelkész és esperes. A Keskeny út c. műve (Utrecht, 1647) a magyar puritanizmus jeles és népszerű alkotása, a 19. század közepéig tucatnyi kiadása ismert.

 
08-05-1895sport

Piatsek Gyula elnökletével megalakult a Pápai Kerékpáros Egyesület.

08-05-1939közéletFelavatták a Punk Béla építészmérnök tervei alapján Faa Mihály építőmester által épített Corso Mozit a Deák Ferenc utcában.
09-05-1912közélet

Pápán 66 évesen elhunyt Schoor Ármin városi képviselő, az izraelita polgári fiúiskola igazgatója, a város közéletének meghatározó alakja.

09-05-1993közélet

Keszthelyen elhunyt dr. Németh Zoltán (1936–1993), Pápa város utolsó tanácselnöke (1979–1990).

10-05-1874közéletBráder Sámuel elnök és Lazányi Béla titkár vezetésével megalakult a Pápai Általános Ipartársulat.
11-05-1963hitélet

Budapesten elhunyt a devecseri születésű Diósi Géza (1895–1963) piarista szerzetes, irodalomtörténész, a pápai bencés gimnázium volt növendéke.

12-05-1927közélet

Elkészült Pápa város közrendészeti szabályrendelete, továbbá a város községi üzemeinek üzemszabályzata.

13-05-1784hitélet

Pápán született Villax Ferdinánd cisztercita szerzetes, zirci apát (1824–1857). Zircen hunyt el 1857. szeptember 13-án. Reguly Antal néprajzkutató külföldi útjainak egyik fő támogatója volt. 1839–1854 közötti építkezéseivel a zirci apátságot a rend igazi központjává tette.

14-05-1952közélet

Miniszteri rendelet írta elő a járási könyvtárak felállítását és a körzeti könyvtárak átszervezését, amelynek következtében kialakult a Pápai Járási és Városi Könyvtár. A könyvtár 1958-ban Jókai Mór nevét vette fel.

15-05-1753hitélet

Ünnepélyesen megáldották a halastónál (a későbbi Tókerteknél) felállított Nepomuki Szent János-szobrot és a grófi kert mellett, a győri vámnál elhelyezett Szent Flórián szobrot. Az előbbi ma a volt strandfürdővel átellenben, a Flórián-szobor a volt Pártház előtt látható.

15-05-1755hitélet

Fráter Erős Bertalan lett a Kálvária-hegy remetéje. Csikszentmihály községben született és Pápán hunyt el 1778. szeptember 25-én.

17-05-1827hitélet

Tóth Ferenc pápai lelkészt, teológiai tanárt, egyháztörténészt az egyházkerületi közgyűlésen dunántúli püspökké választották. Vörösberényben született 1768. november 19-én, Pápán hunyt el 1844. szeptember 2-án.

17-05-1915nyelv és irodalom

Pápán elhunyt Peti Józsefné Váli Mari (1840–1915), emlékiratíró, Jókai Mór Eszter nevű húgának és Váli Ferenc gimnáziumi tanárnak a lánya. Kéziratának válogatott szövege Emlékeim Jókai Mórról c. jelent meg (Bp., 1955.)

17-05-1944történelemPápán megkezdték a gettó építését, amelybe május 31-ig betelepítették a pápai és Pápa környéki zsidóságot, összesen 2656 főt. A zsidó vagyon leltározását 12 tagú bizottság végezte. Július 17-én a műtrágyagyár udvarán bevagonírozták és Auschwitzba deportálták a gettó lakóit.  Közülük mintegy 360 élte túl a haláltábort.
18-05-1965közélet

New York-ban elhunyt Sulyok Dezső (1897–1965) ügyvéd, politikus, író, Pápa város polgármestere (1945). A Pápához tartozó Simaházapusztán született 1897. március 28-án.

20-05-1888közélet

Magyar Gyula szerkesztésében megjelent a Pápai Hírlap c. hetilap.

23-05-1807nyelv és irodalom

Pápay Sámuel pápai uradalmi ügyész, Veszprém vármegye táblabírája a református kollégium könyvtárának ajándékozta a Veszprém vármegye által kiadott Észrevételek a’ magyar nyelvnek a polgári igazgatásra, és törvénykezésre való alkalmaztatásáról c. nyelvészeti kézikönyvet, „mint ezen Munka egyik készitője”, ahogy a dedikációban olvashatjuk. A vármegye a kéziratot böjtmás (március) havának 4. napján Pápán tartott közgyűlésén fogadta el. A kötet egy elméleti és egy gyakorlati részből áll: a bevezető nyelvészeti tanulmány (3–59.) után latin-magyar szakszótár következik (60–239.), melyet a levélbeli hivatalos megszólítások jegyzéke és vármegyei iratminta-gyűjtemény egészít ki (240–255.) A kötet Veszprémben, a megye egyetlen nyomdájában, özvegy Számmer Klára tipográfiájában készült.

23-05-1893oktatás és nevelés

Baján elhunyt a pápai születésű Mannheim József (1820–1893) tanár, tankönyvíró, a bajai zsidó iskola tanára.

25-05-1389történelem

Zsigmond király szolgálatai fejében és a Valkó megyei Ivánkaszentgyörgy birtokért cserébe Garai Miklósnak és féltestvérének, Garai Jánosnak adományozta a Veszprém megyei Apácasomlyó várát és Pápa királyi udvarnokbirtokot a hozzájuk tartozó falvakkal és jogokkal együtt.

25-05-1788történelem

Szándékos gyújtogatás miatt leégett a belváros.

26-05-1838közélet

A pápai Főiskolai Nyomda megkezdte működését.

28-05-1893közélet

A városi színházban tartott díszközgyűlésen 269 taggal, három (irodalmi, zene- és képzőművészeti, színészeti) szakosztállyal, dr. Fenyvessy Ferenc elnökletével megalakult a Pápai Jókai Kör, amely 1944-ben átmenetileg megszűnt. Ezen időszakban a város legjelentősebb, legnagyobb hatású kulturális egyesülete volt. (1984. március 14-én szerveződött újjá, 1988-ban vált egyesületté, ma is működik.)

28-05-1924közéletAz Esterházy uradalom és a város új szerződést kötött, melynek értelmében a korábban kórháznak szánt telket (Hársfa utca – Vörösmarty utca – Kálvária utca) felparcellázzák és eladják, a befolyó összeget pedig a meglévő irgalmasrendi kórház fejlesztésére fordítják.
30-05-1893képzőművészet

Beregszászon született Bodolay Jenő (1893–1964) pápai festőművész, tanár.