This Day in History: 1807-05-23

Pápay Sámuel pápai uradalmi ügyész, Veszprém vármegye táblabírája a református kollégium könyvtárának ajándékozta a Veszprém vármegye által kiadott Észrevételek a’ magyar nyelvnek a polgári igazgatásra, és törvénykezésre való alkalmaztatásáról c. nyelvészeti kézikönyvet, „mint ezen Munka egyik készitője”, ahogy a dedikációban olvashatjuk. A vármegye a kéziratot böjtmás (március) havának 4. napján Pápán tartott közgyűlésén fogadta el. A kötet egy elméleti és egy gyakorlati részből áll: a bevezető nyelvészeti tanulmány (3–59.) után latin-magyar szakszótár következik (60–239.), melyet a levélbeli hivatalos megszólítások jegyzéke és vármegyei iratminta-gyűjtemény egészít ki (240–255.) A kötet Veszprémben, a megye egyetlen nyomdájában, özvegy Számmer Klára tipográfiájában készült.